Hệ Thống Quan Trắc

Hệ Thống Quan trắc Khí thải

Khí thải công nghiệp cũng là nguồn phát thải cần được kiểm soát chặt chẽ, nếu không sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến môi trường và cả hệ sinh thái, trong đó có con người ...

Hệ thống Quan trắc nước thải

Quan trắc nước thải tự động là hệ thống được lắp đặt để đo lường chất lượng nước thải đã qua xử lý trước khi ra khỏi môi trường.