Dự án Xây dựng Nhà máy Cấp nước Thiện Tân

Địa điểm                 : Tỉnh Đồng Nai
Thời gian thực hiện: 2015 – 2018
Nguồn vốn              : EDCF - Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc