Dầu Khí

Cung cấp, xây lắp các dự án Dầu khí

Công ty HTC E&C là nhà thầu có khả năng cung cấp các thiết bị và xây lắp hoàn thiện các dự án dầu khí: đường ống truyền tải, trạm trung chuyển, kho chứa..